Innkalling til ekstraordinært årsmøte – GVA 19. Januar 2023

Ekstraordinært årsmøte i Gylteåsen vann- og avløpslag

GVA drift SA

Dato: 19.01.2023

Sted: Kommunestyresalen, Frogn rådhus

Kl.slett: 19.00

Saksliste: 

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling gjennomført ifølge vedtekter 

  1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  1. Eierskap til kvernpumpene, forslagsstiller : Styret

De fem første årene av anleggets drift har vært basert på en garantiavtale der årlig kontroll av

medlemmenes pumper har vært en del av avtalen. Kostnaden for kontrollene har vært

regulert inn i den årlige medlemsavgiften.

GVA har vært eiere av pumpene og sørget for oppfølging av samarbeidspartnere og drift av

anlegget. Medlemmene har hatt ulike opplevelser knyttet til feil og retting av disse. Flere

medlemmer mener at garantiordningen ikke har vært god nok og det har også vært spørsmål

om den årlige kontrollen har vært tilstrekkelig for å avdekke feil og mangler.

Nåværende fordeling av eierskap og ansvar:

Styret er ikke eksperter på vurdering av medlemmenes feil på pumpene, og har måttet støtte

seg på SKT Norge (leverandør av pumpene) i de tilfellene der det har oppstått feil. Det har

vært ulike oppfatninger, og diskusjoner i enkelte tilfeller.

Styret mener det nå er på sin plass at hvert medlem overtar eierskap og ansvar for sin

kvernpumpe. Sett i forhold til antall medlemmer (156) har det vært få feil disse fem

driftsårene. Hvis et enkelt medlems bruk av anlegget medfører problemer, mener styret det

er riktig at den enkelte ordner opp i dette, slik at fellesskapet slipper omkostninger for andres

feilbruk/problemer.

Forslag til ny fordeling av eierskap og ansvar:

Styret innser at flere av medlemmene vil ønske en kontrollavtale for å sikre at egen

kvernpumpe er i orden. En slik avtale vil styret fremforhandle for medlemmene. Prisen for de

som ønsker en individuell kontrollavtale vil bli høyere enn om alle medlemmer er med i en

felles avtale. Avtalen behøver ikke være årlig, det er mulig at hvert annet år er tilstrekkelig for

kontroll. Dette vil vi komme tilbake til når vi har utredet mulighetene.

Hvis medlemmene vedtar å overta eierskapet til pumpene vil medlemsavgiften holdes på dagens nivå i 2023. Bakgrunnen til dette ligger i at merverdiavgift skal beregnes når eierskapet flyttes fra GVA SA og til hvert enkelt medlem. Etter dette vil medlemsavgiften gå ned og styret estimerer ca 1000 kr som årlig avgift ut fra dagens situasjon.

Styret viser til informasjonsskrivet som ble sendt ut i februar og som også ligger på GVAs

hjemmeside gvainfo.no. Der kan medlemmene sette seg ytterligere inn i styrets arbeid med

hvilken løsning som bør velges. Budsjettforslagene for 2023 og 2024 viser en oversikt over

den økonomiske siden av denne saken.

Styrets forslag til vedtak: GVA SA overfører eierskapet til kvernpumpe og til stikkledning avløp fra stoppekran, til hvert enkelt medlem med virkning fra 26. april 2023.

  1. Vedtektsendring – forslagsstiller : Styret

Vedtektenes § 3 annet ledd lyder:

“Foretakets eierskap til Anlegget omfatter hovedledning for drikkevann og for avløp for kloakk

slik hovedledningene er tegnet iht godkjent dokumentasjon mellom Frogn kommune og

entreprenør, og med alle tilhørende tekniske installasjoner. For drikkevann omfatter

foretakets eierskap til Anlegget i tillegg stikkledning til og med stoppekran, og for avløp

stikkledning til og med kvernpumpene. Medlemmet har likevel ansvaret for at kvernpumpen

er slik plassert og beskyttet at det ikke oppstår fare for frost eller annen skade på Anlegget.

Stikkledninger fra stoppekran og kvernpumpe og inn til den enkeltes hytte er fullt ut

medlemmets ansvar.”

Forslag til ny § 3 annet ledd:

“Foretakets eierskap til Anlegget omfatter hovedledning for drikkevann og for avløp for kloakk

slik hovedledningene er tegnet iht godkjent dokumentasjon mellom Frogn kommune og

entreprenør, og med alle tilhørende tekniske installasjoner. Stikkledninger fra stoppekraner

og frem til medlemmets hytte, herunder kvernpumpe, omfattes ikke av foretakets eierskap og

er fullt ut medlemmets ansvar.”

Som følge av  endringen i eierskapet, må også Vedtektenes § 8 Medlemmenes plikter og rettigheter, punkt 6, 1. punktum endres slik at

kvernpumpe kommer inn under medlemmenes plikter:

Vedtektenes § 8 nr 6, 1. punktum lyder:

“Medlemmene i foretaket plikter, og har ved sin deltakelse i foretaket akseptert å være forpliktet til å:

vedlikeholde, utbedre og påkoste egne stikkledninger for vann- og avløp fra stoppekran og kvernpumpe og frem til egen hytte, herunder eventuelle andre installasjoner som her måtte foreligge, slik at det ikke oppstår lekkasjer, skader eller funksjonsfeil på Anlegget.”

Forslag til ny § 8 nr. 6, 1. punktum:

“Medlemmene i foretaket plikter, og har ved sin deltakelse i foretaket akseptert å være forpliktet til å:

vedlikeholde, utbedre og påkoste egen kvernpumpe og stikkledninger for vann og avløp fra

stoppekran og fram til egen hytte, herunder eventuelle andre installasjoner som her måtte foreligge, slik at det ikke oppstår lekkasjer, skader eller funksjonsfeil på Anlegget.”

Styrets forslag til vedtak:

Som konsekvens av beslutning om å overføre eierskapet av kvernpumpene  til medlemmene, vedtas foreslåtte vedtektsendringer fra 26. april 2023.

  1. Adresseendring – forslagsstiller: Styret

 Foretaket er i Brønnøysundregistrene registrert med en adresse i Oslo. I vedtektene fremkommer det at foretaket har sin forretningsadresse i Frogn. 

Styret foreslår å endre foretakets adresse til en Postboks i Frogn kommune slik at adressen i Brønnøysundregistrene blir i samsvar med vedtektene.  Dette må gjøres gjennom et vedtak av årsmøte. Foretakets adresse blir da også uavhengig av hvem som sitter i styret.

Styrets forslag til vedtak:

Foretakets forretningsadresse skal være: Postboks 23, Matkroken, 1441 Drøbak