Innkalling til Årsmøte GVA 2022

Årsmøte 2022 i Gylteåsen vann- og avløpslag – GVA drift SA 

Møtet avholdes i Fraunar møterom på Frogn rådhus lørdag 7. mai kl.12

Det er gledelig å kunne innkalle til et årsmøte med fysisk tilstedeværelse. 

Årsmøtepapirer er vedlagt E-post sendt ut til alle emdlemmer, de finnes også i nedlastbar form nederst på denne siden

Vel møtt! 

Saksliste: 

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling gjennomført ifølge vedtekter 

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 1. Oversikt over styrets aktiviteter

Styret består av 5 representanter og to vararepresentanter.  Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Det har vært minst 5 møtende til alle styremøter. 

Utover styremøtene har det, i perioden, vært avholdt en rekke møter og samtaler med Frogn kommune, Viken pumpeservice, SKT, Mattilsynet, regnskapsfører, andre vann- og avløpslag og Grimsrud . 

Styret har sendt ut to informasjonsskriv, ett om styrets arbeid og ett angående løsning for medlemmene etter garantitidens utløp. 

Styrets mailkonto er lest og besvart jevnlig. 

Det er flere viktige saker styret har holdt tak i: 

 • Vanntrykk i øvre del av åsen
 • Sedimenter i vannet i perioder
 • «Trygt drikkevann» – rutiner for sikring og vedlikehold
 • Kartlegging og dokumentasjon av alle eksisterende kummer
 • Oppfølging og samarbeid med SKT om deres pumpekontroller
 • Økonomi 
 • Ny avtale for medlemmene etter garantitidens utløp våren 2022
 • Medlemsregister – trygg løsning
 • Oppdatert nettsidene

Sakene som gjelder vanntrykk og sedimenter har styret gjort et arbeid for å kartlegge problemet og har en pågående dialog med Grimsrud. (leverandør av fellesanlegget) 

«Trygt drikkevann» er et kontinuerlig arbeid der Jan Kalvik har bistått med prøvetaking og oppfølging. Dette er også et samarbeid med Frogn kommune som leverer vannet. 

Styret har samarbeidet med Ecit (regnskapsbyrå) om å finne en trygg løsning for å holde medlemsregisteret oppdatert. Denne løsningen kommer på plass før sommeren.  

SKT utfører kontroller av medlemmenes pumper. Styret følger opp med møter og gjennomgang av kontrollene for å sikre at de nødvendige tiltak blir overholdt hos medlemmene. 

Ny avtale for medlemmene etter garantitidens utløp har vært den viktigste saken for styret denne vinteren og denne saken skal finne sin løsning på årsmøtet 7. mai 2022. Derfor har styret gjort et arbeid for å informere medlemmene i god tid og har forsøkt å gi medlemmene en oversikt over hva styret mener om saken.  

 1. Regnskap, budsjett og medlemskontingentens størrelse

Disponering av eventuelt overskudd 

Det henvises til årsregnskap som viser underskudd. 

 1. Fastsettelse av godtgjøring for tillitsverv

Styrets medlemmer og varamedlemmer mottar hver en godtgjørelse på 10 000 kr årlig. I tillegg knytter styret til seg personer som avlaster med oppfølging på spesifikke områder – for tiden gjelder dette «Plan for trygt drikkevann»

 1. Valg av styremedlemmer

Steinar Nybråten (nestleder) går nå ut av styret etter 9 års innsats! 

Følgende styremedlemmer stiller seg til disposisjon for verv: 

John Arne Brennsund – ikke på valg

Geir Kelly – ikke på valg

Arild Saastad – ikke på valg

Linda Vamnes (leder) – ikke på valg

Kåre Fjetland (vara) – ikke på valg

Vidar Jøssang ( vara) – ikke på valg

Erik Bratlien – ny

 1. Valg av valgkomitè 

Steinar Nybråten 

Bente Haugan

 1. Ansvarsfrihet for styret

              Styret fordeler selv oppgaver og roller. Styret kjøper inn tjenester der det er nødvendig.

 1. Innkomne saker

Eierskap til kvernpumpene  – forslagsstiller : Styret

De fem første årene av anleggets drift har vært basert på en garantiavtale der årlig kontroll av medlemmenes pumper har vært en del av avtalen. Kostnaden for kontrollene har vært regulert inn i den årlige medlemsavgiften. 

GVA har vært eiere av pumpene og sørget for oppfølging av samarbeidspartnere og drift av anlegget. Medlemmene har hatt ulike opplevelser knyttet til feil og retting av disse. Flere medlemmer mener at garantiordningen ikke har vært god nok og det har også vært spørsmål om den årlige kontrollen har vært tilstrekkelig for å avdekke feil og mangler.

    Nåværende fordeling av eierskap og ansvar:

Styret er ikke eksperter på vurdering av medlemmenes feil på pumpene, og har måttet støtte seg på SKT Norge (leverandør av pumpene) i de tilfellene der det har oppstått feil. Det har vært ulike oppfatninger, og konflikter i enkelte tilfeller. 

Styret mener det nå er på sin plass at hvert medlem overtar eierskap og ansvar for sin kvernpumpe. Sett i forhold til antall medlemmer (156) har det vært få feil disse fem driftsårene. Hvis et enkelt medlems bruk av anlegget medfører problemer, mener styret det er riktig at den enkelte ordner opp i dette, slik at fellesskapet slipper omkostninger for andres feilbruk/problemer.

Forslag til ny fordeling av eierskap og ansvar:

Styret innser at flere av medlemmene vil ønske en kontrollavtale for å sikre at egen kvernpumpe er i orden. En slik avtale vil styret fremforhandle for medlemmene. Prisen for de som ønsker en individuell kontrollavtale vil bli høyere enn om alle medlemmer er med i en felles avtale. Avtalen behøver ikke være årlig, det er mulig at hvert annet år er tilstrekkelig for kontroll. Dette vil vi komme tilbake til når vi har utredet mulighetene.

Hvis medlemmene overtar eierskapet til pumpene vil medlemsavgiften holdes på dagens nivå i 2023. Årsaken til dette ligger i at merverdiavgift skal beregnes når eierskapet flyttes fra GVA SA og til hvert enkelt medlem. Etter dette vil medlemsavgiften gå ned og styret estimerer ca 1000 kr som årlig avgift ut fra dagens situasjon. 

Styret viser til informasjonsskrivet som ble sendt ut i februar og som også ligger på GVAs hjemmeside gvainfo.no. Der kan medlemmene sette seg ytterligere inn i styrets arbeid med hvilken løsning som bør velges. Budsjettforslagene for 2023 og 2024 viser en oversikt over den økonomiske siden av denne saken. 

Styrets forslag til vedtak: GVA SA overfører eierskapet til kvernpumpene til hvert enkelt medlem med virkning fra 26. april 2023.  

Vedtektsendring  – forslagsstiller :  Styret 

Vedtektenes § 3 annet ledd lyder:

“Foretakets eierskap til Anlegget omfatter hovedledning for drikkevann og for avløp for kloakk slik hovedledningene er tegnet iht godkjent dokumentasjon mellom Frogn kommune og entreprenør, og med alle tilhørende tekniske installasjoner. For drikkevann omfatter foretakets eierskap til Anlegget i tillegg stikkledning til og med stoppekran, og for avløp stikkledning til og med kvernpumpene. Medlemmet har likevel ansvaret for at kvernpumpen er slik plassert og beskyttet at det ikke oppstår fare for frost eller annen skade på Anlegget. Stikkledninger fra stoppekran og kvernpumpe og inn til den enkeltes hytte er fullt ut medlemmets ansvar.”

Forslag til ny § 3 annet ledd:

“Foretakets eierskap til Anlegget omfatter hovedledning for drikkevann og for avløp for kloakk slik hovedledningene er tegnet iht godkjent dokumentasjon mellom Frogn kommune og entreprenør, og med alle tilhørende tekniske installasjoner. Stikkledninger fra stoppekraner og frem til medlemmets hytte, herunder kvernpumpe, omfattes ikke av foretakets eierskap og er fullt ut medlemmets ansvar.”

Styrets forslag er at § 3 annet ledd endres med virkning fra 26. april 2023.

Som følge av dette, må også § 8 Medlemmenes plikter og rettigheter, punkt 6 endres slik at kvernpumpe kommer inn under medlemmenes plikter:  

Vedlikeholde, utbedre og påkoste egen kvernpumpe og stikkledninger for vann og avløp fra stoppekran og fram til egen hytte, herunder….. 

Styrets forslag til vedtak: 

Som konsekvens av beslutning om å overføre eierskapet av kvernpumpene til medlemmene, vedtas vedlagte vedtektsendringer.