Orientering til medlemmene om styrets arbeid høsten 2021

Styret har hatt 5 styremøter i perioden i tillegg til en rekke møter og samtaler med Frogn kommune, Viken pumpeservice, SKT, Mattilsynet, regnskapsfører, andre vann- og avløpslag og Grimsrud.

Det er flere viktige saker å holde tak i:

  • Vanntrykk i øvre del av åsen
  • Sedimenter i vannet i perioder
  • «Trygt drikkevann» – rutiner for sikring og vedlikehold
  • Oppfølging og samarbeid med Viken pumpeservice om deres kontroller
  • Økonomi
  • Ny avtale for medlemmene etter garantitidens utløp våren 2022

Sakene som gjelder vanntrykk og sedimenter har styret gjort et arbeid for å kartlegge problemet og har en pågående dialog med Grimsrud. (leverandør av fellesanlegget)

«Trygt drikkevann» er et kontinuerlig arbeid der Jan Kalvik står for prøvetaking og oppfølging. Dette er også et samarbeid med Frogn kommune som leverer vannet.  

Viken pumpeservice utfører kontroller av medlemmenes pumper. Styret følger opp med møter og gjennomgang av kontrollene for å sikre at de nødvendige tiltak blir overholdt hos medlemmene.

Garantitiden utløper i mai 2022. Vikens kontroller er en del av denne avtalen. Styret ønsker å gi medlemmene en anbefaling om hva som er beste løsning for vårt vann- og avløpslag de neste årene. For å finne en god løsning har styret møter med SKT og Viken, tar kontakt og etterspør løsninger fra andre anlegg med samme løsning som vårt. De økonomiske sidene av saken er viktig, og styret gjør undersøkelser for å se om det finnes alternativer som kan være mer økonomisk gunstige for medlemmene. Styret tar sikte på å legge fram alternativer i februar 2022. Til disse alternativene vil vi be om medlemmenes tilbakemelding. Når årsmøtepapirene skal sendes ut, vil styret komme med en klar anbefaling til årsmøtet.

Påminnelse

Det er registrert at flere kvernpumper ikke er tilgjengelige for kontroll. Det er medlemmenes ansvar at Viken får tilgang til kvernpumpa.

Det er viktig at alle kontrollerer mottatt dokumentasjon fra årets kontroll i boligmappa ( lenke legges her) Hvis det er merknader som krever utbedring, må dette skje så snart som mulig. Manglende utbedring kan føre til at garantien bortfaller.

Styret minner også om at eierskifter og adresseendringer, må meldes til GVA. Det er en egne faner for dette på hjemmesiden under Kontakt og Oppdater min medlemsinfo.